Privacybeleid

Bij het verlenen van diensten in coachpraktijk Goud Coaching verwerk ik uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leest u hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Dymph van der Gun
Goud Coaching, KvK 30265259
Sweelinckstraat 3
6523 AN Nijmegen
06 – 30 9258 56

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Werkervaring
Competenties en interessegebieden
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie
IP-adres
Bedrijfsnaam en btw-nummer

Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact
Het bieden van een persoonlijk coachtraject
Een goede en efficiënte dienstverlening
Beheer van het cliëntenbestand
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
Verbetering van mijn dienstverlening
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van mijn dienstverlening
Facturering
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
Marketing
Nakoming van wettelijke verplichtingen
Het voeren van geschillen
Versturen van de nieuwsbrief

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

De verbetering van mijn diensten
De bescherming van mijn financiële belangen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen bij gebruik van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Alle digitale gegevens worden bewaard op een met wachtwoord beveiligde computer. Ik maak gebruik van virus-en malwaresoftware die dagelijks wordt geupdate. Papieren documenten en persoonlijke aantekeningen uit de coachsessies worden in een met een slot afgesloten kast bewaard in mijn thuiskantoor of praktijkruimte, evenals externe harde schijven voor digitale opslag.

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld kunnen, indien met u expliciet overeengekomen, gedragsanalyses worden gemaakt. Dit doe ik om mijn dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Er worden standaard alleen functionele cookies geplaatst. Voor het plaatsen van niet-functionele cookies geeft u bij het bezoek aan mijn website toestemming middels de cookie-balk.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Dymph van der Gun
Sweelinckstraat 3
6523 AN Nijmegen
06 – 30 92 58 56
info@dymphvandergun.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden aangepast. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2022